kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Üldplaneering  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Üldpaneeringu info

Laheda valla üldplaneering 

Tellija: Laheda Vallavalitsus

Planeeringu koostaja: Miracon Grupp OÜ

Planeeringu eesmärk: määratleda valla ruumilise arengu põhimõtted, täpsustada maakasutus- ja ehitustingimusi ning reguleerida arendustegevust valla administratiivpiirides. Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega, mille alusel on tehtud muudatusi planeeringulahenduses.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 26.09.2007. a otsusega nr 65.

Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud: Laheda Vallavolikogu 29.01.2009. a otsusega nr 3. 09.06.2009. a edastati valla üldplaneering Põlva Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.

Kehtestadud: Laheda Vallavolikogu 12.06.2009. a määrusega nr 12.

Laheda Vallavolikogu vaatas üle 12.06.2009 määrusega nr 12 kehtestatud Laheda valla üldplaneeringu. Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 7 otsustati jätta olemasolev üldplaneering kehtima ning jätkata selles määratletud arengueesmärkide täitmisega

Otsus
Lisa

Planeeringu kaart - Laheda vald 

Planeeringu kaart - Tilsi küla (väljavõte Laheda kaardist)

Üldplaneeringu seletuskiri

Laheda valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldplaneeringu muudatuse seletuskiri

Üldplaneeringu muudatuse kaart

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus