Sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetused

SOTSIAALNÕUSTAMINE

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamisega tegeleb vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Kristina Tobreluts, telefon  799 9344, e-post kristina@laheda.ee

SOTSIAALTOETUSTE  JA  TEENUSTE  ÕIGUSAKTID

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Laheda valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord


Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord

Koduteenuse osutamise kord

Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord


Laheda valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise ja üldhooldusteenusele suunamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord


Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus

TOIMETULEKUTOETUS

Toetuse määramisel võetakse aluseks sotsiaalhoolekande seadus

Toimetulekutoetust saab taotleda isik, kellel on Eesti rahvastikuregistri andmetel elukoha aadress Laheda vallas ning kes kasutab eluruumi õiguslikul alusel. Toetust on õigus saada isikul, kelle perekonna kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude tasumist normpinna ulatuses on alla toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse suurus 2017. aastal

2017. aastal on üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga s.o 130 eurot kuus.

Kui alaealine perekonnaliige saab toimetulekutoetuse taotlemise kuul 18-aastaseks, makstakse talle toetust 130 eurot.

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse summa maksab vallavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. 

Toimetulekupiiri üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Täiendav info toimetulekutoetus kohta

VAJADUSPÕHINE  PERETOETUS


Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator

Tasuta bussisõidukaardi väljastamine ja bussipiletite hüvitamine õpilastele

Sõidukaarti on õigustatud saama õpilased, kes omandavad põhiharidust

Tilsi Põhikoolis. Väljaspool Laheda valda põhiharidust omandavale õpilasele sõidusoodustust ei rakendata.

Sõidukaardi saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus kahe nädala jooksul alates õppeaasta algusest. Sõidukulude hüvitamiseks (bussipiletite alusel) esitatakse taotlus kulutustele järgneval kuu 15- ks kuupäevak

Sõidukaardi taotluses tuleb märkida õpilase nimi, õppeasutus, klass, peatuse nimetus, bussiliini number ja väljumise kellaaeg lähtepunktist ning nädalapäevad, millal liini kasutatakse. Sõidukaart väljastatakse õpilasele õppeasutuse kaudu.  

Sõidukulude hüvitamist 100 % ulatuses on õigustatud saama õpilased, kes omandavad üldkeskharidust gümnaasiumi astmes Laheda valla territooriumist kuni 35 km kaugusel asuvas õppeasutuses. Õpilastele, kes omandavad üldkeskharidust gümnaasiumi astmes kaugemal kui 35 km asuvas õppeasutuses, hüvitatakse sõit kooli ja koolist koju üks kord nädalas ning seoses riiklike pühadega. Sõidukulude hüvitamise taotluses tuleb märkida taotleja nimi, õpilase nimi, õppeasutus, taotlusele lisatud sõidupiletite kogumaksumus ning taotleja pangakonto number. Taotlusele lisada sõidupiletid.

Sõidusoodustus kehtib õppeaasta jooksul alates 01.septembrist kuni õppe-ja eksamiperioodi lõppemiseni.


Laheda valla õpilastele sõidusoodustuste määramise kord
 

Täiendav info: sekretär-asjaajaja Piia Roost, telefon 7999342, e-post piia@laheda.ee.


Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine


Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Laheda Vallavalitsusest.  Alates 1. jaanuarist  2011.a kehtestati uus Euroopa Nõukogu soovitustega kooskõlas olev kaasaegne liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart. 

Parkimiskaardi väljaandmise tingimused:


1. Parkimiskaart antakse välja puudega isikule, kellel esineb: 

  • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise;
  • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise;
  • ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

2. Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile. Seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.


3. Kooskõlas „Liiklusseadusega“ antakse parkimiskaart 2011 aastast puudega isikule välja tasuta.


Kaardi taotlemisel tuleb esitada sotsiaaltöötajale:

  • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba)
  • Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus puude raskusastme kohta;
  • perearsti teatis; 
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm.

Parkimiskaardi taotlemise aluseks on 23.12.2010 Sotsiaalministri määrus nr 90 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja välja andmise tingimused"

 

Täiendav info: sotsiaaltöötaja Kristina Tobreluts, telfon 799 9344, e-post kristina@laheda.ee