kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Ehitus  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Ehitusvaldkonna teenused
Ehitisregister
Õigusaktid
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Ehitusvaldkonna teenused
Laheda valla ehitusmäärus

Ehitamisega seotud erinevad blanketid
Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta
RIIGILÕIVUD
Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3311

 • Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot
 • Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot

 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 euro.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3312

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot
 • Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot

 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot

 • Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3313

 • Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.


Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3314

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot

 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3315

 • Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine Riigilõivuseadus § 3316

 • Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot
 • Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest

 Ehitisregistri dokumendi väljastamine Riigilõivuseadus § 3317

 • Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest

Riigilõiv tasutakse Laheda Vallavalitsuse

 • Swedbank AS arveldusarvele nr EE542200221044345830
 • AS SEB Pank arveldusarvele nr EE801010402018697006.

Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Järve 10 kasutusloa eest).

Ehitisregistri andmetele on tagatud tasuta ööpäevaringne juurdepääs veebilehel aadressiga www.ehr.ee. Registri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.  

Täiendav info: maakorraldaja Aivar Atspool, telefon 799 9345, e-post aivar@laheda.ee  

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus