Korraldatud olmejäätmevedu

 EESKIRJAD JA KORRAD

Laheda valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta(desse) kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Korraldatud jäätmevedu peab tagama jäätmete kogumise kohustuse täitmise kõigis majapidamistes ning ettevõtetes ning ebaseaduslike toimingute kadumise nagu jäätmete põletamine, viimine võõrastesse prügikastidesse jms.

Jäätmeseaduse kohaselt korraldasid Laheda, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vallavalitsused ühise avaliku konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teostamiseks.

Järjekordse konkursi võitis ning alates 01. jaanuarist 2012 on Laheda vallas segaolmejäätmete vedamisel ainuõigus  Eesti Keskkonnateenused AS-l.

Kõik ülejäänud jäätmevedajad kaotasid õiguse Laheda vallas olmejäätmeid vedada, seega kaotasid kehtivuse kõik senised jäätmeveolepingud.

Laheda valla jäätmevaldajatega sõlmib lepingud Eesti Keskkonnateenused AS. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta jäätmevaldajat jäätmeseadusest tulenevatest kohustustest.   

Jäätmeveo sagedus

Jäätmevedu peab toimuma Tilsi külas kompaktse hoonestusega aladel vähemalt üks kord kuus ning mujal vähemalt üks kord kvartalis.

Korraldatud jäätmeveo teenustasud

Küsimuste ja probleemide lahendamise tuleb nii elanikel kui ka ettevõtetel pöörduda Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindusse aadressil Tähe 108 Tatu linn või eelkõige helistada infotelefonile 1919, e-post info@keskkonnateenused.ee

Täiendav info: arendus- ja majandusnõunik Alar Alapert, telefon 799 9347, e-post

alar@laheda.ee.