Jäätmete sorteerimine

Kõik me suudame säästa loodust, et pärandada järeltulevatele põlvedele puhas elukeskkond, kui muudame veidi oma igapäevaharjumusi. Igapäevases elutegevuses tekib palju erinevaid jäätmeid, millest suurt osa on võimalik ja mõistlik taaskasutada.

Alates 2008. aasta 1. jaanuarist on Jäätmeseaduse § 132 lg 3 kohaselt lubatud prügilatesse ladestada vaid eelnevalt sorteeritud olmejäätmeid. See tähendab, et eraldi tuleb koguda jäätmed, mida on võimalik keskkonnahoidlikul moel taaskasutada:

Eraldi tuleb koguda vähemalt neli liiki jäätmeid:
1) vanapaber;
2) pakendijäätmed;
3) biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (need võib ka kohapeal kompostida);
4) ohtlikud jäätmed.

Valikkogumisega on võimalik vähendada olmejäätmete veole tehtavaid kulutusi. Näiteks pakendid moodustavad majapidamises tekkivatest olmejäätmetest suure osa ning kui koguda pakendid eraldi, ei ole vaja olmejäätmete konteinerit nii tihti tühjendada.

Lisaks majanduslikule kasule on valikkogumine ka keskkonnasõbralik: valikkogumisega vähendame oluliselt prügimäele viidavat jäätmekogust ning ei saasta ega koorma keskkonda. Valikkogumise teel kogutud taaskasutatavad materjalid töödeldakse ümber uuteks toodeteks või energiaks.

Vanapaberi ja pakendite sorteerimise juhend

Avalikud pakendite ja vanapaberi konteinerid

Avalikud pakendite konteinerid Laheda vallas asuvad Tilsi külas Järve poe ja elumajade vahel, Mäe poe juures, vallamaja juures ning Põlva-Võru magistraalil Himma poe juures.  

Avalikud vanapaberi konteinerid Laheda vallas asuvad Tilsi külas Järve poe ja elumajade vahel, Tilsi külas Mäe poe juures ja Põlva-Võru magistraalil Himma poe juures.  

Mäe poe konteinereid haldab MTÜ Eesti Pakendiringlus, tel 633 9240, 633 9243, e-post info@pakendiringlus.ee ning Järve poe, Himma poe ja vallamaja konteinereid haldab Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, tel 640 3240, e-post eto@eto.ee.

Mõned näpunäited jäätmete sorteerimiseks

Puhasta

Kõik pakendid, mis kogutakse olmejäätmetest eraldi pakendikonteinerisse või rohelisse kilekotti peaksid olema puhtad ja vajadusel loputatud ning kuivad. Pakendid läbivad pika tee enne kui need taaskasutatakse ning seetõttu on oluline, et pakendi küljes ei oleks toidu- või muid jäänuseid, mis hakkaks halvasti lõhnama ja oleks ebahügieenilised.

Eralda

Kui pakend koosneb rohkem kui ühest materjalist, proovi, kui võimalik, need eraldada. Nt pudelitelt ja purkidelt tuleks eemalda kaaned ja korgid ning asetada need kogumisvahendisse eraldi - see lihtsustab järelsorteerimist. Juhul, kui pakend sisaldab mitut materjali, mida ei saa eraldada, sorteeritakse see selle järgi, millist materjalid on rohkem. Nt pudelitelt ja purkidelt pole vaja eemaldada pabersilte ega metall-või plastrõngaid, mis jäävad alles peale korgi ärakeeramist.

Pressi kokku

Pappkarbid jms tuleks kokku murda, et need võtaksid kogumisvahendis vähem ruumi. Väiksemad pakendid võib asetada suuremate sisse.