kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Keskkonnainfo / Jäätmed --> Keskkonnamõjude hindamine  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Korraldatud olmejäätmevedu
Jäätmete sorteerimine
Tilsi jäätmejaam
Pakendite kogumispunktid
Vanapaberi kogumispunktid
Keskkonnamõjude hindamine
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Keskkonnamõjude hindamine

Inimtegevus mõjutab paratamatult keskkonda, samas on mõningate tegevustega (nt lennujaama rajamine või transpordi arengukava väljatöötamine) kaasnev mõju oluline. Üks võimalus ennetada olulise mõjuga inimtegevuse negatiivseid tagajärgi on hinnata enne tegevuse elluviimist selle mõjusid.

Keskkonnamõjude hindamine on tegevus, mis hindab kavandatava tegevuse mõju keskkonnale laiemas tähenduses – st lisaks looduskeskkonnale ka inimeste tervisele, heaolule ja varale. Keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks ühelt poolt on otsuste langetamiseks ja kujundamiseks info kogumine, teisalt aga avalikkuse kaasamine – asjast huvitatud avalikkusel on laialdased võimalused mõjude hindamise menetluses osaleda.

Laheda valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Rohkem infot leiad SIIT

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus