Esita teabenõue

Teabenõue on Avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks.
Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks. Teabenõude menetluse tähtaegu arvestatakse alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Ees- ja perekonnanimi:
E-post:
Taotletava teabe sisu, teada olevad dokumendirekvisiidid, dokumendi nimetus, liik või sisu: