kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Sotsiaal/Tervishoid --> Laste hoolekanne  
 
Sotsiaal/Tervishoid
Sotsiaalhoolekanne
Laste hoolekanne
Eestkoste
Lapsendamine
Hooldamine perekonnas
Tehingud varaga
Alaealise perekonnanime muutmine
Tervishoid
Laheda sotsiaalkeskus
SA Tilsi perekodu
 
 
Laste hoolekanne

Eestis on perekonnaseaduse kohaselt laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine vanemate õigus ja kohustus. Laps ehk alaealine on seadusandluse mõistes kuni 18-aastane isik. Laheda Vallavalitsus kohaliku omavalitsusorganina toimib laste suhtes kui alaealise eestkosteasutus ning kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust hoolitsusest, siis korraldab tema hoolekande vallavalitsus.

Lastekaitseseadus sätestab, et juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada sotsiaaltalitusele, politseile või mõnele teisele abiandvale organile.

Laheda valla konstaabel 799 8360, 5330 7183
Laheda valla sotsiaaltöötaja 799 9344 
Politsei 110

Laheda Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ametikoha eesmärgiks on ka laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja kohustuste täitmise koordineerimine ning lapse kasvukeskkonna mõjutamine, sealhulgas lapsevanemate või hooldajate toetamine lapse õiguste ja heaolu tagamisel.

Laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks vallavalitsus: 
-  toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega;

-  korraldab lapse eestkostet;
-  aitab korraldada
lapsendamist
;

-  korraldab lapse hooldamist perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu. 

Vallavalitsus annab lähtuvalt lapse huvidest arvamuse järgmiste toimingute puhul:
- vaidlused lapse elukoha üle;
- vaidlused lahus elavate vanemate lapsega suhtlemise ja lapse kasvatamisest osavõtu üle;
- vaidlused vanema õiguste äravõtmiseks teise vanema algatusel,
lapsendamise otsustamisel.

Vallavalitsuse nõusolek on vajalik järgmiste toimingute tegemiseks:
- tehingud alaealisele kuuluva varaga;
- alaealise perekonnanime muutmine.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus