Eestkoste

Eestkoste seatakse lapse üle, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Sõltuvalt asjaoludest võidakse eestkoste seada ka lapse üle, kes on muudel põhjustel jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest.

Isik, kes soovib hakata alaealisele eestkostjaks, peab pöörduma lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole. Eestkoste määratakse alaealisele vallavalitsuse avalduse alusel kohtu poolt.
Eestkostja on lapse seaduslik esindaja. Eestkostja on kohustatud hoolitsema lapse kasvatamise ja ülalpidamise eest. Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks. Eestkoste kehtib lapse täisealiseks saamiseni. Eestkostja valikul tuleb arvestada isiku omadusi ja võimeid eestkostja kohustuste täitmiseks ning tema suhteid alaealisega, kelle üle eestkoste seatakse.

Eestkostja määramisel arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse või ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.

Eestkostja on kohustatud andma eestkosteasutusele aru eestkostja ülesannete täitmise kohta. Eestkostetava vara valitsemise kohta esitab eestkostja eestkosteasutusele iga-aastase kirjaliku aruande.