kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Elukoha registreerimine  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Elukoha registreerimine on vajalik

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Peale uude elukohta kolimist, ebaõigete elukoha andmete olemasolul või elukoha andmete puudumisel rahvastikuregistris on isik kohustatud esitama oma elukoha andmed rahvastikuregistrisse kandmiseks.  Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. 

Mis tähtsus on andmetel Eesti rahvastikuregistris?

Elukoha andmetel registris on õiguslik tähendus: andmeid kasutatakse Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Vallaelu erinevate valdkondade arengu planeerimiseks on vaja teada rahvastiku koosseisu ja paiknemist. Valla olulisimad tuluallikad on üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust.

Iga omavalitsus hoolitseb ennekõike oma registreeritud elanike eest. Seega on mõistetav, et just Laheda elanikele tagatakse lasteaia- ja koolikohad, võimaldatakse õpilaste tasuta ühistransport, antakse täiendavat sünnitoetust, toetatakse esimesse klassi astujaid, premeeritakse edukaid õpilasi ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid jne.

Laheda vald tasub ka ravikindlustuseta elanike osutatud ambulatoorse arstiabi ja lühiajalise statsionaarse arstiabi kulud. Hoolitsetakse ka raskustesse sattunud inimeste eest, korraldatakse sotsiaaleluruumi üürile andmist, koduteenuse osutamist jne.

Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohalike omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks. Riigil ja vallal on raske täita oma kohustusi elanike ees, kui puudub nende kohustuste täitmiseks vajalik teave.

Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid täiendavaid õigusi neile ruumidele ega omanikul elukoha registreerimise faktist täiendavaid õiguslikke kohustusi.

Kontrolli oma elukohaandmete õigsust rahvastikuregistris!

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Antud lehelt tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks valige vasakuääre menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast Enda andmete päring. Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade.  

Elukohateade esitatakse valla- või linnavalitsusele, kui isik asub uude kohta elama või muudab elukohta  Eestis, asub elama välismaale või kolib välismaalt tagasi Eestisse.  Välisriigis elades saab isik teavitada oma elukoha andmete muudatustest välisesindusele.  

Mis teha, kui valijakaart pole Teieni jõudnud?

Kui Te pole 3. oktoobriks valijakaarti saanud või kui valijakaardile kantud andmetes on  vigu, pöörduge selgituse saamiseks vallasekretäri poole. Informatsiooni saab telefonidel 799 9340, 799 9342.

Eliko Saks

Vallasekretär

eliko@laheda.ee

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus