Korrastame valla aadressid

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 251 "Aadressiandmete süsteem" tuleb kogu vabariigis korrastada aadressiandmed. Kohalike omavalitsuste jaoks toob uus süsteem kaasa vajaduse korrastada maaüksuste, hoonete ja korterite koha-aadressid vastavalt eelmainitud määruse nõuetega. Süsteem on käivitatud 01.01.2009 ning sellega on esialgu liidestunud Maaregister, Ehitisregister ja Kohanimeregister. Ülejäänud andmekogude haldajad on alustanud arendustöid liidestamiseks aadressiandmete haldussüsteemiga. Süsteemi mõte on selles, et koha-aadress peab viima kohale! Riikliku Kohanimeregistri avalik teenus on kättesaadav järgmisel aadressil:  http://xgis.maaamet.ee/knravalik/

ADS määruse kehtestamise vajadus tulenes sellest, et senini puudus riiklikult reguleeritud keskne aadressiandmete haldamise süsteem, kuigi aadressiandmed on ühed enamkasutatavad andmed kõigis andmekogudes. Võib isegi öelda, et on väga vähe selliseid üldkasutatavaid registreid, kus aadressiandmeid üldse ei kasutata. Aadresse määratakse nii hoonetele kui ka maaüksustele, millekohased aadressiandmed sisestatakse vastavatesse andmekogudesse. Hoonetele ja maaüksustele määratud aadresse kasutatakse omakorda inimeste elukohaaadressidena ning firmade, ettevõtete ja asutuste asukohaaadressidena. Nende andmete töötlemiseks ja kasutamiseks ei olnud aga kehtestatud ühtset terminoloogiat, ei kasutatud ühtseid klassifikaatoreid ega lähtutud ühtsetest reeglitest andmete töötlemisel. Aadressi määramise üks põhieesmärke on tagada, et adresseeritav objekt oleks hõlpsasti leitav. See kindlustab ka elutähtsate üksuste - kiirabi ja päästeteenistuse kiirema kohalejõudmise kriisiolukorras.

Laheda vallas on probleemseks kohaks Tilsi küla, kus on segadus maja numbritega. Probleemiks on ka katastriüksuste nimed, mis ei vasta kohanime seaduse nõuetele. Näiteks on sobimatud nimed, mis sisaldavad numbreid, tähti - Kalda II A, Kase A-58 jne. Seni nimetavas käändes olevate maaüksuste nimed muudetakse ainsuse omastavasse käändesse. Kõiki muutusi ei ole võimalik siinkohal välja tuua.

Oktoobrikuus postitab vallavalitsus nendele maaomanikele, kelle maaüksuse nimi ei vasta kohanime seaduse nõuetele, haldusakti eelnõu ning kirja arvamuse küsimiseks maaüksuse nime muutmise kohta.

Järgmise sammuna korrastame maja numbrid Tilsi külas. Kohanime määramise eelteade avalikustame ajalehes Laheda Valla Sõnumid ja valla veebilehel. Etteantud tähtaja jooksul (vähemalt 15 päeva) on igaühel õigus anda arvamus nimevaliku kohta. Kohanime määramise võib algatada ka juriidiline või füüsiline isik, kui teeb omavalitsusele vastava taotluse. Taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Nimevaliku lähtekohad annab kohanimeseaduse § 13. Eelistada tuleb nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt.

Elanike jaoks toob aadresside korrastamine kaasa mõningaid ebamugavusi, kuid pikemas perspektiivis saab adresseerimise süsteem selgemaks ning aitab pigem inimeste igapäevaelule kaasa. Aadresside määramise põhieesmärk on tagada, et adresseeritav objekt oleks hõlpsasti leitav. Loogiliselt määratud aadress tagab, et ka eluliselt tähtsad üksused nagu kiirabi ja päästeteenistus jõuavad kriisiolukorras sihtkohta kiiremini kohale. Kodanikule toob aadresside korrastamine kaasa kohustuse teavitada muudatustest  kaasneb sellega see, et tal tuleb oma teenusepakkujatele teatada uus aadress (nt mobiilioperaator, ajalehed/ajakirjad, paigalda majale uus maja nr jne). Vallavalitsus edastab uued andmed maksuametile maamaksuprogrammi kaudu, rahvastikuregistrile, ehitusregistrile jm ametkondadele, kuhu vaja.

Kohanimede ja aadressiandmetega tegeleb Laheda vallavalitsuses Aivar Atspool, tel 799 9345, e­-posti aadress aivar@laheda.ee.

Eliko Saks

vallasekretär

799 9340