Detailplaneeringud

  • KEHTESTATUD  DETAILPLANEERINGUD

Looritsa kinnistu detailplaneering (tutvuda saab Laheda Vallavalitsuses)

Tellija: Maia Loorits

Planeeringu koostaja: OÜ Marksi Projekt

Planeeringu eesmärk: maaüksuste planeeritavale alale ehitusõiguse määramine, kinnistu jagamine ja hoonestusala piiritlemine.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 20.09.2004. a otsusega nr 19.

Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud: Laheda Vallavolikogu 09.06. 2005. a otsusega nr 22.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 31.10.2005. a otsusega nr 47.

 

Alajärve, Hallika ja Seega katastriüksuste detailplaneering

Seletuskiri.

Tellija: Olavi Põder

Planeeringu koostaja: OÜ Deristo

Planeeringu eesmärk:  maaüksuste kruntideks jaotamine, sihtotstarbe muutmine, moodustatavale kruntidele ehitusõiguse, tehnovõrkude ja - rajatiste asukoha määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede määramine ja ümber jaotamine. 

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 25.09.2006. a otsusega nr 31.

Vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud: Laheda Vallavolikogu 29.04.2008. a otsusega nr 14.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu  09.06.2008. a otsusega nr 22.

Kehtetuks tunnistatud: Laheda Vallavolikogu  12.09.2008. otsusega nr 27.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 24.11.2008. a otsusega nr 31.

Tilsi Staadioni detailplaneering

Kaart


Tellija:
Laheda Vallavalitsus

Planeeringu koostaja: OÜ Avek Maa

Planeeringu eesmärk: maaüksuse piiride määratlemine, ehitusõiguse, tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha määramine, hoonestusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede määramine.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 02.05.2007. a otsusega nr 14.

Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud: Laheda Vallavolikogu 14.05.2008. a otsusega nr 16.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 09.06.2008. a otsusega nr 21.

Tilsi küla Kõrbjärve puhkeala detailplaneering

Seletuskiri

Kaart 1

Kaart 2

Planeeringu koostaja: OÜ Avek Maa

Algataja: Laheda Vallavalitsus

Planeeringu eesmärk: reformimata riigimaa, mis koosneb Kõrbjärve järvest ja järveäärsest maast, territooriumi välja ehitamine kultuuri-, puhke- ja spordialana ning läbi detailplaneeringu maa munitsipaalomandisse taotlemiseks määrata maa-ala piir, uute maakasutuste sihtotstarbed, ehitusalad, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Lisaks eeltoodule veel keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse selgitamine.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 31.01.2008. a otsusega nr 02. 

Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud: Laheda Vallavolikogu 15.05.2009. a otsusega nr 08.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 12.06.2009. a otsusega nr 22. 


Polli katastriüksuse detailplaneering

Seletuskiri

Joonis 1

Joonis 2

Algataja: Andres Polli

Planeeringu koostaja:

Planeeringu eesmärk: maaüksuse jagamine uue ehituskrundi moodustamise eesmärgil, planeeringualal ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, hoonestusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 28.04.2011. a otsusega nr 5. 

Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud: Laheda Vallavolikogu 24.04.2014. a otsusega nr 06.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 29.05.2014. a otsusega nr 14. 

  • ALGATATUD  DETAILPLANEERINGUD

Mudilalauda katastriüksuse detailplaneering

Algataja: Vardja Masinaühistu

Planeeringu koostaja:

Planeeringu eesmärk: maaüksuse planeeringualal uue tootmismaa krundi moodustamine ja sihtotstarbe määramine; ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; hoonestusala piiritlemine, olemasoleva hoonestuse perspektiivse kasutamise või likvideerimise määramine; ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; juurdepääsuteede, karja liikumise teede ja farmi teenindava transpordi liikumisteede määramine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 31.03.2008. a otsusega nr 11.

Reinu katastriüksuse detailplaneering

Algataja: Lahe Masinaühistu

Planeeringu koostaja:

Planeeringu eesmärk: maaüksuse planeeringualal ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, hoonestusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 31.01.2008. a otsusega nr 1. 

Tilsi reoveepuhasti detailplaneering

Seletuskiri

Põhijoonis

Kaart

Algataja: Laheda Vallavalitsus
Planeeringu koostaja: Laheda Vallavalitsus

Planeeringu eesmärk: Tilsi reoveepuhasti katastriüksuse moodustamine, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, Tilsi Kõrbjärve ehituskeeluvööndi vähendamine.


Algatatud: Laheda Vallavolikogu 28.11.2012. a otsusega nr 10.

Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud: Laheda Vallavolikogu 20.06.2013. a otsusega nr 9.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 24.09.2013. a otsusega nr 15.

Kehtetuks tunnistatud: Laheda Vallavolikogu 20.11.2013. a otsusega nr. 26  otsus nr 15 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistatud.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 30.12.2013. a otsusega nr 34.


Niine katastriüksuse detailplaneering


Algataja:
Mairo Hirmo 

Planeeringu koostaja: 

Planeeringu eesmärk: Niine katastriüksusel võimaluste leidmine ehitusala määratlemiseks, ehitusala ehitusõiguse, kujade, ehitiste olulisemate arhidektuurinõuete seadmine, planeeringuala tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 14.03.2013. a otsusega nr 2.

Kehtetuks tunnistamine: Laheda Vallavolikogu 16.05.2013.a otsusega nr 6.

Tilsi Lastekodu katastriüksuse detailplaneering


Seletuskiri

Põhijoonis


Planeeringu eesmärk:
I planeeringuala - planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja - rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.

II planeeringuala - katastriüksuse moodustamine, planeeringualal ehitusõiguse kujade, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatud elluviimisel.


Algatatud: Laheda Vallavolikogu 29.05.2014. a otsusega nr 15.

Kehtestatud: Laheda Vallavolikogu 30.10.2014 a. otsusega nr 20 

Hoidla ja Lembitupõllu katastriüksuste osaline detailplaneering

 

Seletuskiri

Põhijoonis

Illustreeriv joonis


Planeeringu eesmärk:
planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitusalal piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.


Algatatud: Laheda Vallavolikogu 19.02.2015. a otsusega nr 3 

Vastu võetud: Laheda Vallavolikogu 15.10.2015. a otsusega nr 15 

Männi katastriüksuse detailplaneering

Kaart


Planeeringu eesmärk:
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.

Algatatud: Laheda Vallavolikogu 28.01.2016. a otsusega nr 4


Äglimäe katastriüksuse detailplaneering


Planeeringu eesmärgik: on moodustada  planeeringualal 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa katastriüksus ning uute juurdepääsuteede planeerimine.


Algatatud: Laheda Vallavolikogu 13.06.2016. a otsusega nr 17