Laheda vallas Tilsi külas asuva Lastekodu katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Laheda Vallavolikogu 25.septembri  2014 otsusega nr 19 „Lastekodu katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“ võeti vastu detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule. Laheda vallas Tilsi külas asuva Lastekodu katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub tööpäeviti 9.oktoobrist 2014.a kuni 23.oktoobrini 2014 Laheda Vallavalitsuse haldushoones (Külakeskuse Tilsi küla Laheda vald Põlva maakond).  Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine uute katastriüksuste moodustamise eesmärgil, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.  Avaliku väljapaneku jooksul on õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 24.oktoobril 2014.a kell 9.00 Laheda Vallavalitsuse haldushoone  volikogu istungite saalis.

 

Põhijoonis

Seletuskiri