kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Haldusreform  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Haldusreform

Tegevused peale ühinemislepingu kinnitamist


Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine 22,09,2017 nr 1-3/18

Põlva valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 21.09.2017 otsus nr 11-7/17-8


Ühinevate omavalitsusüksuste vallasekretäride 24.04.2017 koosoleku memo

Ühinevate omavalitsusüksuste vallasekretäride 05.05.2017 koosoleku memo


Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping (volikogude poolt lõplikult kinnitatud)

 

Ühinemisleping

Lisa 1.


Lisa 2.


Lisa 3.


Lisa 4.

Lisa 5.

Lisa 6.


Lisa 7
.


Lisa 8.


Lisa 9.
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväideteläbivaatamise tulemuste õiendÜhinemis leping koos lisadega Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/407012017007

RAHVAKÜSITLUS ON LÕPPENUD!

Laheda vallavolikogu otsustas kinnitada õiendi Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu  avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta.

Ühinemislepingu projekti  avaliku  väljapaneku  käigus  ajavahemikul 1.–23.11.2016 laekus kaheksa kirjalikku ettepanekut ja vastuväidet.  Ettepanekuid  menetleti kõikide ühinevate valdade volikogude poolt määratud esindajatest koosneva juhtkomisjoni 02.12.2016 koosolekul, kus kujundati ettepanekute ja vastuväidete kohta seisukohad. Nende põhjal  viiakse vastavad muudatused ühinemislepingusse ja selle lisadesse ning esitatakse ühinemisleping kinnitamiseks volikogudele.

Laheda Vallavolikogu 14.12.2016 otsus nr 30 "Rahvaküsitluste tulemuste kinnitamine"

https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13328

Küsitlustulemuste koond vaata SIIT

Vastata sai „jah“ või „ei“ järgmisele küsimusele:
"Kas toetate Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"

E-KÜSITLUSE (01.12.- 02.12.2016) ESIALGSED TULEMUSED

E-HÄÄLETUSEL JAATAVALT VASTANUTE ARV: 14
E-HAAÄLETUSEL EITAVALT VASTANUTE ARV: 2
ELEKTROONILISELT VASTANUID KOKKU: 16

SEDELKÜSITLUSE (04.12.-05.12.2016) ESIALGSED TULEMUSED

SEDELKÜSITLUSEL JAATAVALT VASTANUD: 12
SEDELKÜSITLUSEL EITAVALT VASTANUD: 8
SEDELKÜSITLUSEL VASTANUID  KOKKU:20

KÜSITLUSE (01.12.-05.12.2016)  TULEMUSED KOKKU

JAATAVALT VASTANUTE ARV: 26
EITAVALT VASTANUTE ARV: 10
VASTANUID KOKKU: 36

ELEKTROONILISE HÄÄLE ANDMISEKS KLIKI SIIN:

Ajavahemikul 1.–5. detsember 2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks. 

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on vastavas omavalitsuses.

Oma arvamust on võimalik avaldada küsitluspunktides sedeliga hääletades või elektrooniliselt omavalitsuste kodulehtedel.

Laheda valla küsitluspunkti info:
Küsitluspunkt asub Laheda Vallavalitsuses (Tilsi küla).
Küsitluspunkt on avatud alljärgnevatel aegadel:
04.12.2016 kell 9.00-17.00 
05.12.2016 kell 8.00-17.00

Küsitluskomisjoni kontaktandmed: vald@laheda.ee, tel 799 9340 .

LAHEDA VALD ÜHINEB AHJA, MOOSTE, PÕLVA JA VASTSE-KUUSTE VALLAGA.

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 1.11.- 23.11.2016 Laheda valla kodulehel www.laheda.ee,

  • Tilsi Raamatukogus E-N kell 11-17 ja R 9-15 (aadressil Tilsi küla, Koostöökeskuse)
  • Lahe Raamatukogus E-N kell 11-17 ja R 9-15 (aadressil Tilsi küla, Koostöökeskuse)
  • Laheda Vallavalitsuses E,K,N kell 08.00 -16.00, T kell 08.00 - 18.00 ja R 08.00-14.00 (aadressil Tilsi küla, Külakeskuse).

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Laheda Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, kas paberkandjal allkirjastatuna aadressile Laheda vald, Tilsi küla, Külakeskuse või digitaalselt allkirjastatuna Põlva Vallavalitsuse e-posti aadressile info@polva.ee. Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal korraldatakse ühinevates valdades rahvakoosolekud, kus tutvustatakse ühinemislepingu projekti. Laheda vallas toimub rahvakoosolek 17.11.2016 kell 18.00 Laheda Sotsiaalkeskuse ruumides Tilsis. 

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitlus toimub 01.12. - 05.12.2016. 

Alates 01.12.2016 kell 08.00 kuni 02.12.2016 kell 20.00 on võimalik osaleda elektroonilisel küsitlusel, kuhu pääseb Laheda valla veebilehe www.laheda.ee kaudu.

04.12. - 05.12.2016 saab küsitluslehte täita küsitluspunktis, mis asub Laheda vallamajas (aadressil Tilsi küla, Külakeskuse).


Küsitluspunkt on avatud:

04.12.2016 kell 09.00 - 17.00

05.12.2016 kell 08.00 - 17.00


Küsitluslehel peab vastama küsimusele: "Kas toetate Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse- Kuuste valla ühinemist ühiseks omavalitsuseks?" Küsimusele saab vastata vastusevariantidega  "jah" või "ei".

Laheda valla rahvastikuregistri järgne elanik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Laheda valla territooriumil, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui isiku tervislik seisund või muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud Laheda valla rahvastikuregistri järgsel elanikul.

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal korraldatakse ühinemislepingu projekti tutvustamiseks 09.11.2016 Vastse-Kuuste Kultuurimajas, 10.11.2016 Ahja Kultuurimajas, 22.11.2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, 16.11.2016 Mooste Kultuurimajas ja 17.11.2016 Laheda Sotsiaalkeskuses rahvakoosolekud.

Novembrikuu esimestel päevadel antakse välja ühinemisteemaline infoleht, millega avalikustatakse ühinemisleping ning antakse informatsiooni selle projektile ettepanekute ja vastuväidete esitamise kohta, rahvakoosolekute toimumise ja elanike küsitluse kohta. Leht toimetatakse kõikide Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla elanike postkastidesse otsepostitusena, levitatakse raamatukogudes ning internetis ühinevate omavalitsuste veebilehtedel.


Varasemad tegevused:
 

Põlva Vallavolikogu 13.01.2016 otsusega nr 1-3/8 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" tegi Põlva Vallavolikogu ettepaneku kõigile Põlvamaa omavalitsustele  moodustada ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Räpina ja Värska Vallavolikogu keeldusid läbirääkimiste alustamisest. Mikitamäe, Orava, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Veriora Vallavolikogu otsustasid läbirääkimised lõpetada. Seega liituvad Põlva vallaga Ahja, Mooste, Laheda ja Vastse-Kuuste vald. 

Laheda Vallavolikogu 28. jaanuar 2016 otsusega nr 2 "ettepanek läbirääkimiste alustamiseks seoses omavalitsuste võimaliku ühinemisega" tegi Laheda Vallavolikogu ettepaneku Võru Vallavolikogule moodustada ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. Võru Vallavolikogu lõpetas läbirääkimised 14.09.2016 otsusega nr 181 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine".  

Laheda vallas viidi  04.09.-05.09.2016 läbi rahvaküsitlus ühinemispiirkonna eelistuste osas. Enamik küsitlusel osalenutest sooviks liituda Võru vallaga, kuid Võru vald lõpetas 14.09.2016 otsusega nr 181 liitumisläbirääkimised.


Tähtsad otsused ühinemisprotsessi vältel:  

Põlva Vallavolikogu 13.01.2016 otsus nr 1-3/8  

Laheda Vallavolikogu 28.01.2016 otsus nr 3  

Laheda Vallavolikogu 28.01.2016 otsus nr 2 

Võru Vallavolikogu 14.09.2016 otsus nr 181 

Ühinemisega seotud õigusaktid: 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus 

Haldusreformi seadus

Kohaliku omavalitsuse üksuste soodustamise seadus


Ahja, Mooste, Laheda, Põlva ja Vastse –Kuuste ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosseis:

Ahja: Uuno Siitoja, Peeter Sibul
Laheda: Sirje Tobreluts, Aare Kallas
Mooste: Aare Veetsmann, Ülo Needo
Põlva: Kuldar Leis, Leander Konks, Georg Pelisaar
Vastse-Kuuste: Inge Kalle, Lennart Liba
 

Haldusreformi veebileht 

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste ühinemisega seotud materjalidele pääseb ligi ka alljärgneva lingi kaudu:
http://www.polva.ee/haldusreform-2016

Küsitlus ühinemispiirkonna eelistuse osas viidi läbi ka Ahja ja Vastse-Kuuste vallas. 
Juhtkomisjoni 02.03.2017 koosoleku protokollSeletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse , territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohtaValla kaartVastse-Kuuste 2015. a. majandusaasta aruannePõlva valla 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5.
Ahja valla 2015. a. majandusaasta aruanne 


Lisa 6
.
Laheda valla 2015. a. majandusaasta aruanne
Mooste valla 2015. a. majandusaasta aruanne
 
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus