kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Laheda Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 31 „Männi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine“  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Laheda Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 31 \"Männi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine\"
kehtestati  Laheda vallas Lahe külas Männi katastriüksuse  (38501:001:0055) detailplaneering, mille tekst ja joonised (planeerimislahendus) on vormistatud Kurmik Projekt OÜ tööna nr 2016-1457-7 "Männi katastriüksuse detailplaneering".  

 Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.

 
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus