Laheda Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 31 \"Männi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine\"
kehtestati  Laheda vallas Lahe külas Männi katastriüksuse  (38501:001:0055) detailplaneering, mille tekst ja joonised (planeerimislahendus) on vormistatud Kurmik Projekt OÜ tööna nr 2016-1457-7 "Männi katastriüksuse detailplaneering".  

 Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.