kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism  
Sotsiaal/Tervishoid --> Sotsiaalhoolekanne  
 
Sotsiaal/Tervishoid
Sotsiaalhoolekanne
Laste hoolekanne
Tervishoid
Laheda sotsiaalkeskus
SA Tilsi perekodu
 
 
Sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetused

SOTSIAALNÕUSTAMINE

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamisega tegeleb vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Kristina Tobreluts, telefon 799 9344, e-post kristina@laheda.ee

HOOLDAJATOETUS

Hooldaja määratakse ja hooldajatoetuse makstakse sügava või raske puudega isiku hooldamise eest. Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab hooldaja hooldatava elukohajärgsele vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse, mille leiad siit. Hooldajatoetuse taotluse lahendamisel teeb sotsiaaltöötaja vajadusel kodukülastuse ja vormistab hooldusvajaduse hindamise akti, vajadusel võib sotsiaaltöötaja kaasata spetsialiste.

Vallavalitsus teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta hooldusvajaduse hindamise akti ja hooldaja vastavuse põhjal  sätestatud tingimustel ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

TOIMETULEKUTOETUS

Määratakse sotsiaalhoolekande seaduse ja Laheda Vallavolikogu 26.11..2015 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ alusel.

Kes on õigustatud saama toimetulekutoetust?

Toimetulekutoetust saab taotleda isik, kellel on Eesti rahvastikuregistri andmetel elukoha aadress Laheda vallas ning kes kasutab eluruumi õiguslikul alusel. Toetust on õigus saada isikul, kelle perekonna kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude tasumist normpinna ulatuses on alla toimetulekupiiri. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 130,00 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning kuni 18-aastasele lapsele; pere teisele ja järgnevatele täisealistele liikmetele on toimetulekutoetuse määraks 104,00 eurot kuus.

Toetuse taotlemine:

Avaldus 

 Pöörduda vallavalitsusse hiljemalt 20-ndaks kuupäevaks ja esitada järgmised dokumendid:

1. kõigi pereliikmete isikuttõendavad dokumendid;
2. eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument;
3. jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude, elektrienergia, gaasi, kütuse, maamaksu, hoonekindlustuskulude kohta;
4. perekonnaliikmete sissetulekut tõendavad dokumendid;
5. töötavatel pereliikmetel tööandaja poolt väljastatud tõend, kus on märgitud brutosissetulek, sellest maha arvatud tulumaks ja elatis;
6. töötutel töötukassa poolt välja antud töötust tõendav dokument;
7. töötutel, kes said eelmisel kuul töötu staatuse, esitada tööandja poolt väljastatud tõend töölepingu lõppemisel makstud hüvitise kohta;
8. töötutel, kes saavad töötuskindlustushüvitist või toetust, Eesti Töötukassa otsus ja tõend eelmise kuu eest makstud hüvitise või toetuse suuruse kohta;
9. kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
10. koolitõend,
11. abielulahutustunnistus,
12. arvelduskonto number,
13. vajadusel muud täiendavad dokumendid.

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

- Sotsiaalhoolekande seadus

- Vabariigi Valitsuse 26.01.1999. a määrus nr 38 "Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine"


VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

 

Määratakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

Vajaduspõhist peretoetust on õigus taotleda isikul, kellele makstakse perekonnaliikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 2016. aastal perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 2016. aastal 45,00 eurot kuus ühe lapsega perele ning kahe ja enama lapsetoetust saava lapsega perele 90,00 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks. Otsus toetuse määramise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse ja sellega seotud alusdokumentide esitamist. Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamisele kuule järgneval kolmel kuul. Rahuldatud taotluste alusel makstakse vajaduspõhist peretoetust 3 kuud, seejärel peab taotlust uuendama.

 

Vajaduspõhise peretoetuse avaldus

Eluasemeteenus

Eluasemeteenusteks loetakse sotsiaalkorteri või sotsiaalpinna eraldamist isikutele, kes ise ei ole suuteline seda endale või oma perekonnale tagama. Eluasemeteenusena käsitletakse ka liikumispuudega või muu erivajadusega isiku abistamist tema elamispinna kohandamisel tema erivajadusi arvestavaks. Laheda vallas on üks ühiselamutüüpi 3-kolmetoaline sotsiaalkorter ning Laheda Sotsiaalkeskus.

Teenust osutatakse vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise korrale. Teenuse taotlemiseks esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus, mille leiad siit. Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tasuta bussisõidukaardi väljastamine ja bussipiletite hüvitamine õpilastele

Sõidukaarti on õigustatud saama õpilased, kes omandavad põhiharidust

Tilsi Põhikoolis. Väljaspool Laheda valda põhiharidust omandavale õpilasele sõidusoodustust ei rakendata.

Sõidukaardi saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus kahe nädala jooksul alates õppeaasta algusest. Sõidukulude hüvitamiseks (bussipiletite alusel) esitatakse taotlus kulutustele järgneval kuu 15- ks kuupäevaks.

Sõidukaardi taotluses tuleb märkida õpilase nimi, õppeasutus, klass, peatuse nimetus, bussiliini number ja väljumise kellaaeg lähtepunktist ning nädalapäevad, millal liini kasutatakse. Sõidukaart väljastatakse õpilasele õppeasutuse kaudu.  

Sõidukulude hüvitamist 100 % ulatuses on õigustatud saama õpilased, kes omandavad üldkeskharidust gümnaasiumi astmes Laheda valla territooriumist kuni 35 km kaugusel asuvas õppeasutuses. Õpilastele, kes omandavad üldkeskharidust gümnaasiumi astmes kaugemal kui 35 km asuvas õppeasutuses, hüvitatakse sõit kooli ja koolist koju üks kord nädalas ning seoses riiklike pühadega. Sõidukulude hüvitamise taotluses tuleb märkida taotleja nimi, õpilase nimi, õppeasutus, taotlusele lisatud sõidupiletite kogumaksumus ning taotleja pangakonto number. Taotlusele lisada sõidupiletid.

Sõidusoodustus kehtib õppeaasta jooksul alates 01.septembrist kuni õppe-ja eksamiperioodi lõppemiseni. Laheda valla õpilastele sõidusoodustuste määramise kord 

Täiendav info: sekretär-asjaajaja Piia Roost, telefon 7999342, e-post piia@laheda.ee.


1. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Laheda Vallavalitsusest.  Alates 1. jaanuarist  2011.a kehtestati uus Euroopa Nõukogu soovitustega kooskõlas olev kaasaegne liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart. 

Parkimiskaardi väljaandmise tingimused:
1. Parkimiskaart antakse välja puudega isikule, kellel esineb: 
· keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise;
· ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise;
· ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

2. Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile. Seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

3. Kooskõlas „Liiklusseadusega“ antakse parkimiskaart 2011 aastast puudega isikule välja tasuta.

Kaardi taotlemisel tuleb esitada sotsiaaltöötajale:
· isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba)
· Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus puude raskusastme kohta; 
· perearsti teatis; 
· parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm.

Parkimiskaardi taotlemise aluseks on 23.12.2010 Sotsiaalministri määrus nr 90 
„Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja välja andmise tingimused”

 

Laheda valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning vältimatu sotsiaalabi andmise kord.

Laheda Vallavalitsuse õigusaktid - määrused, korraldused ja protokollid leiad SIIT

Toetuste liigid

(1) Toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused:

1) Koolitoetus;
2) Kooli või lasteaia toiduraha katmise toetus;

3) Lasteaia kohamaksu katmise toetus;

4) Küttepuude soetuse taotlus

5) Lastelaagri osalemise toetus;

6) Eluasemekulude katmise toetus;

7) Hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus;

8) Prillide soetamise toetus;

9) muudel põhjendatud juhtudel makstav ühekordne toetus:

(2) Puudega või töövõime kaotusega isiku toetused:

1) Ravimite, meditsiiniseadme/abivahendite ostmise või rentimise, tasulise ravi või teenuse kulude katmise toetus;
2) Puudega isiku haridusasutusse sõidu toetus;

3) Puudega lapse toetus;

4) Puudega isiku hooldajatoetus.

(3) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

1) Esimesse klassi mineva lapse toetus;
2) Sünnitoetus;

3) Matusetoetus;

4) Kriisitoetus;

5) Koolilõputoetus;

6) Jõulutoetus lastele;

7) Eakatepäeva toetus.

Täiendav info: sotsiaaltöötaja Kristina Tobreluts, telefon 799 9344, e-post kristina@laheda.ee.

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Koduteenuste osutamine Laheda vallas on teenuse saajale alates 01.07.2016 tasuline. Teenust osutatakse üksielavatele puudega inimestele või eakatele nende kodus. Teenusena osutatakse abistamist kodustes majapidamistoimingutes (küttepuude toomine, koristamine, pesupesemise korraldamine jmt), toimingutes väljaspool kodu (toiduainete jm vajaliku toomine, asjaajamine jmt) ja muudes toimingutes, mis peavad tagama puudega inimese või kõrvalabi vajava eaka iseseisva toimetulemise kodus.

Koduteenus ei hõlma hooldamist, mis tähendab pidevat või ööpäevaringset kõrvalabi vajava isiku toimetuleku korraldamist. Hooldus korraldatakse kas hooldaja määramise, hoolekandeasutuses hooldamise kaudu või muude sotsiaalteenuste või -toetuste abil.

Koduteenuseid osutatakse Laheda Vallavolikogu poolt kinnitatud koduteenuse osutamise tingimuste ja korra alusel.

Teenuse taotlemiseks esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus, mille leiad siit. Kaasa võta isikut tõendav dokument. Koduteenuseid osutab valla avahooldustöötaja, kelle abistamisel on keskmiselt 10 puudega isikut või kõrvalabi vajavat eakat. 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism